Çok Yakında

Ankara aftalen sejrer endnu engang ved EU-Domstolen

Nisan 12th, 2016 | by İrem Başaran Ulusoy
Ankara aftalen sejrer endnu engang ved EU-Domstolen
Yazarlar
0

Associeringsaftalen også kaldet Ankara aftalen sejrer endnu engang hos EU Domstolen

IREM BASARAN ULUSOY

EU – Domstolen har igen fastslået Tyrkiske borgeres særlige rettigheder, som de har ifølge Ankara Aftalen. Afgørelsen giver herboende økonomisk aktive tyrkiske borgere (arbejdstagere) bedre ret til familiesammenføring med deres børn og ægtefæller.

EU – Domstolen har nemlig slået fast, at den danske udlændingelov på ulovlig vis begrænser herboende erhvervsaktive tyrkeres ret til familiesammenføring med deres børn.
Konkret betyder det, at herboende tyrkiske arbejdstagere har mulighed for at få familiesammenføring med deres børn og ægtefæller på et meget lempeligere grundlag end de i dag gældende regler på området.

Dommen omhandler en tyrkisk statsborger, der 2 år efter at have fået permanent opholdstilladelse i Danmark har søgt om familiesammenføring med sin på daværende tidspunkt 13 årige søn. Udlændingestyrelsen har givet afslag med begrundelse i at far og søn forud for ansøgningen ikke har haft nok kontakt med hinanden, samt at sønnen tidligere aldrig har været i Danmark. Derfor opfylder sønnen ifølge lovgivningen ikke tilknytningskravet til Danmark.

Tilknytningskravet i udlændingelovens § 9, stk. 13 (nu § 9, stk. 16) gøres alene gældende over for børn af ansøgere, der har indgivet ansøgning om familiesammenføring efter en frist på to år fra den dato, hvor den forælder, der er bosiddende i Danmark, er blevet meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

Den herboende far, der er tyrkisk statsborger klager over afgørelsen, men Integrationsministeriet kommer frem til samme resultat. Efter at afgørelsen fra Integrationsministeriet også bliver stadfæstet af byretten, vælger faderen at anke sagen videre til Østre Landsret, der forelægger sagen for EU- Domstolen.

EU Domstolen fastslår at Danmarks afslag om familiesammenføring med begrundelse i sønnens manglende tilknytning til Danmark er ulovligt ifølge Associeringsaftalen mellem Tyrkiet med EU.

EU Domstolen henviser til at stand still – klausulen, der er fastsat i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 også gælder for tyrkiske arbejdstagere og dermed også omfatter den ovennævnte sag.

I følge stand still – klausulen er enhver ny national lovgivning, der er mere restriktive/begrænsende end dem, der fandt anvendelse på det tidspunkt, hvor Stand still –klausulen trådte i kraft i forhold til denne medlemsstat forbudte. I forhold til Danmark betyder det, at de gældende regler i udlændingeloven herunder familiesammenføring skal sammenlignes med de i 1972 gældende regelsæt. Hvis de nye regler er sværere og mere restriktive i forhold til dagældende regler, vil de udgør en begrænsning og dermed være ulovlige.

Det betyder at de betingelser der gælder for familiesammenføring i den danske udlændingelovgivning ikke kan gøres gældende over for tyrkiske statsborgere medmindre de er begrundet i en tvingende almen hensyn. Ifølge den danske stat har tilknytningskravet et integrationsfremmende formål og er dermed begrundet i tvingende almen hensyn, er dette ikke blevet accepteret af EU Domstolen.

EU Domstolen mener at der er tale om en diskriminerende betingelse, der ikke tager hensyn til den konkrete situation og barn, men at reglen bliver brugt systematisk på alle ansøgninger, der bliver givet efter 2 års-fristen.

Denne dom har meget vigtig betydning for tyrkiske statsborgeres ret til familiesammenføring med deres børn og ægtefæller. Den fastslår endnu engang vigtigheden og gyldigheden af Associeringsaftalen og de særlige rettigheder, som den giver tyrkiske borgere, der udnytter deres frie bevægelighed, hvad enten de er tjenesteydere, selvstændige eller arbejdstagere.

Med denne afgørelse har alle tyrkiske arbejdstagere, der er bosat i Danmark og som tidligere har fået afslag på deres ansøgninger om familiesammenføring nu få mulighed for at få genoptaget og omvurderet deres sager i lyset af Associeringsaftalen og ovenstående afgørelse.

Dommen fastslår også, at ikke alene tilknytningskravet, men også mange andre betingelser i reglerne om familiesammenføring muligvis ikke længere kan gøres gældende over for tyrkiske borgere, der ønsker familiesammenføring med deres børn og ægtefæller.

Yorumlara kapalıdır.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com